Usein kysyttyä

Kysyvä ei tieltä eksy!

Yrittäjäksi ryhtyminen askarruttaa meistä monia. Siksi olemme keränneet oheen yleisimpiä meille esitettyjä osuuskuntiin liittyviä kysymyksiä.

Montako jäsentä tarvitaan osuuskunnan perustamiseen?

Osuuskunnan voi perusta yksin (henkilö-, yritys tai yhteisö). Osuuskuntaan on helppo ottaa mukaan uusia jäseniä perustamisen jälkeen.

Täytyykö osuuskunnan jäsenen ottaa yrittäjäeläke?

Jos osuuskunnan äänivalta jakautuu ääni/jäsen –periaatteella ja osuuskunnassa on kolme jäsentä, siirrytään yrittäjäeläkelain piiriin, koska kullakin jäsenistä on yli 30 % osuus äänistä. Jos sen sijaan osuuskunnassa on äänivaltaa porrastettu esimerkiksi Tytti Tavallinen 5 ääntä, Marko Mallikas 1 ääni ja Matti Meikäläinen 1 ääni, ovat omistusprosentit siis 71,4 ja 14,3 ja 14,3. Tällöin Tytti Tavalliselle syntyy työvoimaviranomaisten tarkoittama yrittäjästatus ja myös velvoite ottaa yrittäjäeläke. Huom. ääniporrastuksessa jäsenen äänimäärä suhteessa toiseen jäseneen voi olla enintään kaksikymmenkertainen ja ääniporrastuksesta on oltava tarkat sääntömääräykset. Mikäli osuuskunnassa on äänivalta jakautuu ääni/jäsen –periaatteella ja jäseniä on yli kolme, ei yrittäjäeläkkeen ottovelvoitetta synny. Lisää infoa yrittäjäeläkevelvoitteesta täältä.

Miten osuuden nimellisarvo tai merkintähinta määräytyy?

Ennen vuotta 2014 perustettujen osuuskuntien osuusmaksulle ei ole lakisääteistä minimivaatimusta. Osuuskunnan perustajajäsenet ovat yhteisesti päättäneet osuusmaksun suuruuden. Osuusmaksu on kaikille jäsenille aina sama. Osuusmaksua voidaan myös myöhemmässä vaiheessa joko korottaa tai alentaa.

Vuoden 2014 alusta lähtien perustetut osuuskunnat voivat päättää vapaasti osuuskuntansa rahoitusjärjestelyistä. Osuuskunnassa voi olla useampi osuuslaji ja niiden nimellisarvot tai merkintähinnat voivat vaihdella. Osuuskunnan jäsenen on otettava yksi osuus, jolle on voitu säännöissä määritellä nimellisarvo tai merkintähinta. Osuus myös voidaan nimetä vapaasti. Merkintähinnan voi päättää myös osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana.

Liiketoiminnan aloittamisessa aiheutuvat kustannukset sekä muut toiminnan käyntiinlähdön kannalta olennaiset menoerät määrittävät osaltaan, kuinka paljon osuuskuntaan tarvitaan alkupääomaa (osuuspääoma).

Voiko alle 18-vuotias olla osuuskunnan jäsen?

Alaikäinen ei voi olla osuuskunnan perustajajäsen (OKL 2:1), mutta alaikäinen voi liittyä osuuskuntaan. Tämä edellyttää edunvalvojan eli huoltajan suostumuksen sekä maistraatin vahvistaman luvan (ks. Laki holhoustoimesta 442/1999 ja asetus holhoustoimesta 889/1999). Alaikäinen ei voi myöskään toimia osuuskunnan hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä (OKL 5:5). Lisätietoja www.maistraatti.fi kohdassa holhoustoimi.

Toiminimiyrittäjä haluaisi liittyä osuuskunnan jäseneksi – miten tämä on mahdollista?

Osuuskunnan jäsenenä voi olla myös yrityksiä, jos osuuskunnan säännöt sen mahdollistavat ja osuuskunta on valmis ottamaan yritysjäseniä. Käytännössä kaupparekisteri rinnastaa toiminimiyrittäjän henkilöjäseneksi. Tämä ei kuitenkaan muuta toiminimiyrittäjän yrittäjästatusta tai toimintamallia. Yritysjäsenet voivat myös toimia ja myydä palveluitaan ilman osuuskuntaakin.

Jos velvoitamme säännöissä yhteisöjäsenen osallistumaan useammalla kuin yhdellä osuudella, onko sillä vastaava määrä ääniä? Entä kasvattaako yhteisöjäsen osuuskunnan kokoa yhdellä jäsenellä vai osuuksien määrällä?

Yhteisöjäsenellä, jolla on useampi osuus, ei ole äänimäärää enempää kuin muillakaan jäsenillä. Yhteisöjäsen kasvattaa osuuskunnan kokoa yhdellä jäsenellä osuuksien lukumäärästä huolimatta, ellei säännöissä ole erikseen määrätty ääniporrastuksesta.

Mikä on osuuskunnan jäsenen taloudellinen vastuu konkurssitilanteessa?

Osuuskunta vastaa osuuskunnan veloista ja muista sitoumuksista. Osuuskunnassa jäsenen taloudellinen vastuu on rajattu sijoitettuun osuusmaksuun, ellei säännöissä ole pykälää lisämaksuvelvollisuudesta. Konkurssitilanteessa jäsen menettää sijoittamansa osuusmaksun ja mahdollisesti myös muut sijoittamansa oman pääomanehtoiset sijoitukset. Henkilökohtainen vastuu ei poistu jäsenen mahdollisesti antamista henkilökohtaisista takauksista esim. osuuskunnan lainoissa.

Milloin osuuskunnan kokous on päätösvaltainen?

Osuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain mukaisesti.

Onko osuuskunnalle valittava toimitusjohtaja?

Toimitusjohtaja ei ole pakollinen, mutta sellainen voidaan kyllä halutessa valita. Käytännössä hallituksen puheenjohtaja hoitaa toimitusjohtajalle määriteltyjä tehtäviä, joten pienissä osuuskunnissa harvemmin valitaan toimitusjohtajaa.

Jos osuuskunnan jäsenellä ei ole osuuskunnan kautta töitä, onko jäsenellä oikeus työttömyysturvaan?

Henkilön työttömyysturvaoikeutta määrittelee työttömyysturvalainsäädäntö (ks. työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290). Laki määrittelee, onko henkilö yrittäjä vai palkansaaja. Palkansaajalla on oikeus työttömyysturvaan, mutta yrittäjällä ei. Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka päätointaan varten on velvollinen ottamaan yrittäjien eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen (30 % omistus). Yrittäjäksi katsotaan myös henkilö, joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa ja jonka määräämisvalta yrityksessä on vähintään 15 %. Perheyrittäjyyden raja on 30 %:a. Osuuskunnan kannalta jäsenellä on mahdollisuus saada palkansaajan status silloin, kun tämän osuus alittaa tuon 15 %. Käytännössä osuus alittuu silloin, kun osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä, jolloin kaikkien määräämisvalta on 14,29 %. Palkansaajan statuksen kautta osuuskunnan jäsen voi saada työttömyysturvaa siltä ajalta, jolloin hän ei pysty saamaan tuloa osuuskunnan kautta.

Miten osuuskunnan purkaminen tapahtuu?

Osuuskunta voidaan purkaa kahdella tapaa riippuen siitä onko tilikauden aikana ollut toimintaa vai ei. Jos osuuskunta on ollut viimeisen tilikauden toimimaton, voidaan osuuskunta purkaa ns. pikapurkumenettelyllä. Jos vastaavasti osuuskunnassa on ollut toimintaa viimeisen tilikauden aikana tulee osuuskunta purkaa vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta. Päätös osuuskunnan purkamisesta on molemmissa edellä mainituissa tapauksissa tehtävä osuuskunnan kokouksessa 2/3 enemmistöpäätöksellä tai päätös voidaan tehdä ilman kokousta jäsenistön yksimielisellä päätöksellä. Ks. tarkemmat ohjeet täältä.