Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys

Yhteisötalous

Yhteisötalous (social economy) on pääosin osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden harjoittamaa taloudellista toimintaa, jonka tavoitteena on demokraattisen yhteistyön avulla edistää jäsenen ja ympäröivän yhteisön sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää hyvinvointia.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Yhteiskunnallinen yritys pyrkii liiketoiminnan keinoin edistämään määrittämäänsä yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisua. Yhteiskunnallinen yritys käyttää yleensä tuottamansa voiton yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.
Yhteiskunnallisen yrityksen roolia tai merkitystä ei vielä Suomessa ole määritelty, mutta asiasta käydään vilkasta keskustelua.
Suomalaisen Työn Liitto on julkaissut yhteiskunnallisen yrityksen merkin. Julkaisusta tehty tiedote on luettavissa tästä. Merkkiin ja sen hakemiseen liittyvät ohjeet löydät tästä.
www.yhteiskunnallinenyritys.fi -sivusto tarjoaa tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta ja sen kehittämisen ajankohtaisista tapahtumista ja toimijoista.

Mikä on sosiaalinen yritys?

Sosiaalisen yrityksen nimeä voivat käyttää ainoastaan työministeriön sosiaalisten yritysten rekisteriin merkityt yritykset. Lainsäädäntö ei tee eroa yritys- ja yhdistyskentän toimijoiden välille, joten myös yhdistys voi olla sosiaalinen yritys (laki sosiaalisista yrityksistä, 1351/2003). Yritys voidaan hyväksyä työministeriön sosiaalisten yritysten rekisteriin seuraavin perustein:

1. Yrityksen palveluksessa olevista työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteenlaskettuna vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä.

2. Yritys maksaa kaikille työntekijöilleen alan työsopimuksessa täysin työkykyiselle sovitun palkan.

3. Yritys ei ole elinkeinotoiminnassaan rikkonut lakia, eikä ole toiminut hyvän liiketavan vastaisesti. Yritys ei ole laiminlyönyt verojen maksua, sosiaaliturva- tai sosiaalivakuutusmaksuja.

Osuuskunta sosiaalisena yrityksenä

Myös osuuskunta voidaan hyväksyä sosiaaliseksi yritykseksi, mikäli se täyttää rekisteröitymiselle asetetut ehdot. Sosiaalisten yritysten rekisteriin merkityt osuuskunnat löytyvät rekisteristä http://www.tem.fi/index.phtml?s=2567.

Lisätietoja

www.sosiaalinenyritys.fi
www.tyollisyysportti.fi/tyollisyyspalvelut/yritysneuvontaa/sosiaalinen_yrittajyys
www.yhteinenyritys.fi
OECD:n määritelmä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä
Yrityksenä vaikuttaminen – Eurooppalainen yrityspaneeli